Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Przez szkołę rozumie się szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub osoba ucząca się będąca osobom usamodzielnianą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wnioski o świadczenie w formie papierowej będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Wnioski są dostępne w siedzibie PCPR przy Al. Niepodległości 3, 19-100 Mońki lub poniżej:

http://www.pcpr.stronymonki.pl/wniosek_ustalenie_prawa_swiadczenia_dobry_start-1_dziecko/

http://www.pcpr.stronymonki.pl/wniosek_ustalenie_prawa_swiadczenia_dobry_start-wiecej_ni_1_dziecko/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.