Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja – 2021
Cel Programu:
ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ze względu na niepełnosprawność
Grupa docelowa:
dzieci oraz pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Działania:
świadczenie usług polegających w szczególności na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (dom, praca, świątynie, placówki służby zdrowia lekarze, urzędy ,znajomi, rodzina, wydarzenia kulturalne, oświatowe itp.)
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
d) załatwianiu spraw urzędowych
e) korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
Okres realizacji:
11 maja 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
Usługi asystenta są realizowane przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę, limit godzin na 1 uczestnika Programu wynosi 30 – 60 godzin miesięcznie, wymiar czasu odpowiedni do potrzeb uczestnika.
Koszt Programu:
371.743,00 zł
Źródła finansowania:
Fundusz Solidarnościowy – 100%